Translate

Translate

Nearby messages

SourceTranslationState
1
Web
เว็บ
2
For any issues, contact us at help-premium@hola.org
สำหรับปัญหาใด ๆ ติดต่อเราได้ที่ help-premium@hola.org
3
Hola Premium
4
LESS
น้อย
5
Thanks! sharing is caring:
ขอบคุณ! ร่วมกันคือความห่วงใย:
6
Checking for updates...
การตรวจสอบสำหรับการปรับปรุง ...
7
No SD card
ไม่มี SD การ์ด
8
Unblocker
9
Popular
เป็นที่นิยม
10
Better Internet
อินเทอร์เน็ต ที่ดีขึ้น
11
Your use of Hola VPN is free, because Hola shares the idle resources (WiFi and very limited cellular data) of its users to benefit everyone
12
Hola requires VPN access. In the next screen press 'I trust this application'. A key icon will appear to show that Hola is working.
Hola ต้องการการเข้าถึง VPN กด 'I trust this application' ในหน้าจอ ไอคอนรูปกุญแจจะปรากฏขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นว่า Hola ทำงาน
13
I GOT IT
14
Translate
แปล
15
Failed downloading
ล้มเหลวในการดาวน์โหลด
16
Have an account? LOG IN
มีบัญชีอยู่แล้ว? เข้าสู่ระบบ
17
The password is incorrect.
รหัสผ่านไม่ถูกต้อง
18
Unblocker is on
Unblocker อยู่บน
19
Send Translation
แปลส่ง
20
YouTube
21
The email address is already in use. Click here to log in.
ที่อยู่อีเมลที่มีอยู่แล้วในการใช้งาน คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ
22
Free
ฟรี
23
Ok, Got it!
ตกลง ฉันได้แล้ว!
24
Hola is downloading
Hola กำลังดาวน์โหลด
25
Changing country...
กำลังเปลี่ยนประเทศ...
26
Open Settings
เปิดการตั้งค่า
27
Buffering
บัฟเฟอร์
28
Never this app
ห้ามแอปนี้
29
Help & feedback
ความช่วยเหลือและข้อเสนอแนะ
30
About the Hola P2P Network
31
History Cleared
ประวัติความเป็นมาล้าง
32
Hola failed to run. Tap to resolve the problem
Hola ล้มเหลวในการทำงาน แตะเพื่อแก้ไขปัญหา
33
Refresh
รีเฟรช
34
Awesome! Your app version is up to date
เจ๋ง! แอปของคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุด
35
Android Download Manager is disabled. Please enable it in the Android settings (Application Manager).
Android Download Manager ปิดการใช้งานอยู่ กรุณาเปิดใช้งานได้ในการตั้งค่า Android (Application Manager)
36
Send debug info
ส่งข้อมูลการแก้ปัญหา
37
Active until
ที่ใช้งานจน
38
Debug
แก้ปัญหา
39
OK
ตกลง
40
*Rate us on google play
* คะแนนเราเล่น google
41
Start Hola VPN
สร้าง Android VPN
42
Yes, notify Hola
ใช่เปิดแจ้งเตือน Hola
43
Popular sites
เว็บไซต์ยอดนิยม
44
192 countries worldwide
192 ประเทศทั่วโลก
45
Help
ช่วยเหลือ
46
Please enter a password.
กรุณาใส่รหัสผ่าน
47
Opening...
เปิด ...
48
Hola stays free by providing a paid-for, commercial version of the VPN service to businesses.
49
Share
แบ่งปัน
50
Welcome to
51
WELCOME TO HOLA!
ยินดีต้อนรับสู่ Hola!
52
Peer status
53
Create Account
สร้างบัญชี
54
There are no email applications installed.
ไม่มีการใช้งานอีเมล์ติดตั้ง
55
Retry
ลองใหม่อีกครั้ง
56
Family or Friend
ครอบครัวหรือเพื่อน
57
Create
สร้าง
58
Apps
แอป
59
Popular apps
ปพลิเคชันยอดนิยม
60
Error showing VPN Service dialog
แสดงข้อผิดพลาดบริการ VPN
61
Next
ถัดไป
62
Magazine Article
บทความในนิตยสาร
63
Error trying to show the Android 4.0+ VPN Service dialog. This shouldn't happen as it's a standard feature of Android 4.0+, but your Android device may not support VPN auto-configuration.
เกิดข้อผิดพลาดในการแสดงหน้า VPN ของ Android 4.0 ขึ้นไป ซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเนื่องจากเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของ Android 4.0 ขึ้นไป แต่อุปกรณ์ Android ของคุณอาจไม่สนับสนุนการตั้งค่า VPN อัตโนมัติ
64
Settings Debug
การตั้งค่าการแก้ปัญหา
65
Email
อีเมล์
66
Free Trial
ทดลองฟรี
67
Select a string to translate
เลือกสตริงในการแปล
68
Unblocker is off
Unblocker ปิด
69
Switch off unblocker
ปิด Unblocker
70
Select a country
เลือกประเทศ
71
Settings
การตั้งค่า
72
A problem in the previous version of Hola has been fixed. Please reboot and re-open Hola.
ปัญหาที่เกิดขึ้นในรุ่นก่อนหน้าของ Hola ได้รับการแก้ไข กรุณารีบูตเครื่องและเปิดใหม่ Hola
73
Per month
ต่อเดือน
74
You may need to restart the app for the new country to take effect
คุณอาจต้องรีสตาร์ท app สำหรับประเทศใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้
75
Refresh your browser for the new country to take effect
รีเฟรชเบราว์เซอร์ของคุณสำหรับการเปลี่ยนประเทศใหม่
76
Facebook
77
Get Hola premium
78
Hola Better Internet
Hola อินเทอร์เน็ต ที่ดีขึ้น
79
Per year
ต่อปี
80
Get the Hola premium app to use the Hola network without being a peer.
81
Subscription
การสมัครสมาชิก
82
Don't ask again
อย่าถามอีกครั้ง
83
Don’t want to be a peer? Download Hola premium
84
Check for updates
ตรวจหาการปรับปรุง
85
Back to
กลับไปที่
86
Change the country
you're browsing from
เปลี่ยนประเทศที่คุณกำลังเรียกดูจาก
87
here
88
WiFi Settings
การตั้งค่าอินเตอร์เน็ตไร้สาย
89
Hola is off
Hola ปิดอยู่
90
from
จาก
91
It's Okay
ไม่เป็นไร
92
Like Hola? Share with your friends.
เช่นเดียวกับ Hola? แบ่งปันกับเพื่อนของคุณ
93
Suggestions is on
ข้อเสนอแนะที่อยู่ใน
94
Popular in
เป็นที่นิยมใน
95
Open
เปิด
96
Recent Apps
97
Software License
ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
98
Google Play recommendation
ข้อเสนอแนะของ Google Play
99
Change Country
เปลี่ยนประเทศ
100
Yes
ใช่
101
Search or type URL
ค้นหาหรือพิมพ์ URL
102
Installing...
กำลังติดตั้ง ...
103
More options
ตัวเลือกเพิ่มเติม
104
Upgrade
อัพเกรด
105
How did you hear about us?
คุณไม่ได้ยินเกี่ยวกับเรา?
106
Liked It
ชอบ
107
No
ไม่
108
Issue Report
รายงานฉบับ
109
Support
การสนับสนุน
110
(Type a brief description of the problem here)
(พิมพ์คำอธิบายสั้นๆ ของปัญหาที่นี่)
111
Update
อัพเดท
112
Anonymous browsing
การสืบค้นแบบไม่เผยชื่อ
113
Paid
การชำระเงิน
114
cancel
ยกเลิก
115
Suggestions
ข้อเสนอแนะ
116
Per year
(3.75$ per month)
ต่อปี
(3.75$ ต่อเดือน)
117
Tell your friends
บอกเพื่อนของคุณ
118
Would you like to unblock this app?
คุณต้องการที่จะยกเลิกการปิดกั้นแอปนี้?
119
Status
สถานะ
120
My Account
บัญชีของฉัน
121
Clear cache
ล้างแคช
122
Check out our new browser.
Access any content on your mobile device
ตรวจสอบเบราว์เซอร์ใหม่ของเรา เข้าถึงเนื้อหาใด ๆ บนอุปกรณ์มือถือของคุณ
123
Browsing from
เรียกดูจาก
124
failed
ล้มเหลว
125
Rate us
ให้คะแนนเรา
126
Open WiFi settings?
เปิดการตั้งค่า WiFi?
127
Logout
ออกจากระบบ
128
Suggestions is off
ข้อเสนอแนะปิด
129
more
เพิ่มเติม
130
Translate to
แปลเป็น
131
Help us by sending your feedback
ช่วยให้เราโดยการส่งความคิดเห็นของคุณ
132
We don't allow @%1$s email addresses.
เราไม่อนุญาตให้ @%1$s ที่อยู่อีเมล
133
Popular List
รายชื่อที่เป็นที่นิยม
134
Having problems with
มีปัญหากับ
135
Access from
136
Websites
137
Also change my GPS location
138
Enter site to access
ใส่เว็บไซต์ที่จะเข้าถึง
139
Please try again later
โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง
140
Share With Friends
แบ่งปันกับเพื่อน
141
Hola Space Manager
ตัวจัดการพื้นที่ ของ Hola
142
Send
ส่ง
143
Install
ติดตั้ง
144
Please insert SD card.
กรุณาใส่ SD การ์ด
145
Peer to Peer
146
Report a problem
รายงานปัญหาที่เกิดขึ้น
147
Translation
การแปล
148
Browser
เบราว์เซอร์
149
Blog
บล็อก
150
Feedback
ข้อเสนอแนะ
151
Love It
รักมัน
152
Twitter
พูดเบาและรวดเร็ว
153
Problem with Hola app installation
ปัญหากับการติดตั้ง Hola App
154
General
ทั่วไป
155
Hola bug report:
รายงานข้อผิดพลาดของ Hola:
156
Hola Premium VPN
Hola VPN พรีเมี่ยม
157
To fix, uninstall Hola and re-install from Play.
ในการแก้ไขปัญหาถอนการติดตั้ง Hola และติดตั้งอีกครั้งจาก Play
158
Hated It
เกลียดมัน
159
Using from
ใช้งานจาก
160
Cancel
ยกเลิก
161
Hola can't open VPN connection
Hola ไม่สามารถเปิดการเชื่อมต่อ VPN
162
Loading...
กำลังโหลด ...
163
Unlimited data transfer
การถ่ายโอนข้อมูลไม่ จำกัด
164
Open Play store now
เปิด Play store เดี๋ยวนี้
165
Check out Hola Free VPN for your smartphone and browser. Download it today from
ตรวจสอบ Hola VPN ฟรีสำหรับสมาร์ทโฟนและเบราว์เซอร์ของคุณ ดาวน์โหลดได้ในวันนี้จาก
166
Terms of service
167
Error, please try again
ข้อผิดพลาดโปรดลองอีกครั้ง
168
Other
อื่น ๆ
169
Send Feedback
ส่งความคิดเห็น
170
Hola! supports the protection of intellectual property and asks the end users of its application (hola free VPN) to do the same. We will take all reasonable efforts to respond to all notices of alleged copyright infringement.
Hola! สนับสนุนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและขอให้ผู้ใช้ของการประยุกต์ใช้ (hola VPN ฟรี) จะทำเช่นเดียวกัน เราจะใช้ความพยายามที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองต่อการประกาศทั้งหมดการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ถูกกล่าวหา
171
Disliked It
ไม่ชอบมัน
172
On the following screen press 'Unknown sources' and then press the back key
กด 'แหล่งที่ไม่รู้จัก' และกดปุ่มย้อนกลับ
173
CHANGE
เปลี่ยน
174
Hola not working?
Hola ไม่ทำงานเหรอ?
175
5 stars rating would be highly appreciated, Thanks ;)
คะแนน 5 ดาวจะได้รับการชื่นชมอย่างมากขอบคุณ;)
176
FAQ
คำถามที่พบบ่อย
177
Please Enter Translation
กรุณากรอกแปล
178
Connection failed
เชื่อมต่อล้มเหลว
179
Back Key
ปุ่มย้อนกลับ
180
Not a peer (You are not contributing to the Hola network)
ไม่เพียร์ (คุณจะไม่เอื้อต่อการเครือข่าย Hola)
181
(Type a brief description what we can do better?)
(พิมพ์คำอธิบายสั้น ๆ สิ่งที่เราสามารถทำได้ดีกว่า?)
182
Advertisement
การโฆษณา
183
Show Popular List
แสดงรายชื่อยอดนิยม
184
Pay 5$ and don't be a peer. <u>Click Here</u>
จ่าย 5$ และไม่เพีย. <u>คลิกที่นี่</u>
185
Please enter a valid email address.
กรุณาใส่ที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง
186
For any issues, contact us at help_android@hola.org
สำหรับปัญหาใด ๆ ติดต่อเราได้ที่ help_android@hola.org
187
Password
รหัสผ่าน
188
Account details
รายละเอียดบัญชี
189
My apps
ปพลิเคชันของฉัน
190
About
เกี่ยวกับ
191
Help center
ศูนย์ช่วยเหลือ
192
The email address is not registered.
Click here to sign up.
ที่อยู่อีเมลที่ไม่ได้ลงทะเบียน คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน
193
Can't download file, please check your free space.
ไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์โปรดตรวจสอบพื้นที่ว่างของคุณ
194
Unblocker running. Tap to open
Unblocker ทำงาน แตะเพื่อเปิด
195
Clear data
ล้างข้อมูล
196
CLEAR BROWSING HISTORY
CLEAR ประวัติการเรียกดู
197
Allow to be a peer
(only when you are not using your device, and you are connected to an electricity power)
198
Continue
199
Rate us!
ให้คะแนนเรา!
200
Login
เข้าสู่ระบบ
201
Started on
เริ่มต้นในการ
202
Rate Us in Google Play
อัตราเราใน Google Play
203
No internet connection is available.
Please connect and try again.
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้ได้ โปรดเชื่อมต่อและลองอีกครั้ง
204
Website/Search Engine
เว็บไซต์ / Search Engine
205
Hola Service
บริการ Hola
206
Bonus
โบนัส
207
A newer version of Hola is available
รุ่นใหม่ของ Hola สามารถใช้ได้
208
Hola VPN Service
บริการ VPN ของ Hola
209
Popular sites in
210
7 DAYS
7 วัน
211
(Type a brief description)
(พิมพ์คำอธิบายสั้น ๆ )
212
Stay a peer
213
Clear history
214
Help the project
ช่วยเหลือโครงการ

Suggestions

Anonymous user has suggested
แปล
Anonymous user has suggested
แปล

Loading…

Things to check

Glossary

No related strings were found in the glossary.

Source information

Context
.Translate
Source string location
locale_th.json
Source string age
2 years ago
Translation file
locale_th.json, translation unit 14
String priority
Medium