Translate

Hola Premium

Nearby messages

SourceTranslationState
1
Web
وب
2
For any issues, contact us at help-premium@hola.org
برای هر گونه مسائل، با ما تماس در help-premium@hola.org
3
Hola Premium
4
LESS
کمتر
5
Thanks! sharing is caring:
با تشکر! اشتراک گذاری مراقبت است:
6
Checking for updates...
چک کردن برای به روز رسانی ...
7
No SD card
بدون کارت SD
8
Unblocker
9
Popular
محبوب
10
Better Internet
اینترنت بهتر
11
Your use of Hola VPN is free, because Hola shares the idle resources (WiFi and very limited cellular data) of its users to benefit everyone
12
Hola requires VPN access. In the next screen press 'I trust this application'. A key icon will appear to show that Hola is working.
سلام نیاز به دسترسی به VPN. در مطبوعات صفحه بعد "من اعتماد این نرم افزار. نماد کلید ظاهر می شود نشان می دهد که سلام در حال کار.
13
I GOT IT
14
Translate
ترجمه کردن
15
Failed downloading
دانلود انجام نشد
16
Have an account? LOG IN
حساب کاربری دارید؟ وارد شدن
17
The password is incorrect.
رمز عبور اشتباه است.
18
Unblocker is on
Unblocker در است
19
Send Translation
ارسال ترجمه
20
YouTube
یوتیوب
21
The email address is already in use. Click here to log in.
آدرس ایمیل در حال حاضر در حال استفاده است. برای ورود اینجا را کلیک کنید.
22
Free
آزاد
23
Ok, Got it!
خوب، آن را کردم!
24
Hola is downloading
سلام دانلود
25
Changing country...
تغییر کشور ...
26
Open Settings
تنظیمات باز
27
Buffering
میانگیری
28
Never this app
هرگز این برنامه را
29
Help & feedback
راهنما و پیشنهادات
30
About the Hola P2P Network
31
History Cleared
تاریخچه پاکسازی
32
Hola failed to run. Tap to resolve the problem
سلام موفق به اجرای. برای حل مشکل، ضربه بزنید
33
Refresh
تازه کردن
34
Awesome! Your app version is up to date
عالی! نسخه برنامه شما این است به روز
35
Android Download Manager is disabled. Please enable it in the Android settings (Application Manager).
آندروید مدیریت دانلود غیر فعال شده است. لطفا آن را در تنظیمات آندروید (مدیر برنامه) را فعال کنید.
36
Send debug info
ارسال گزارش اشکالات
37
Active until
فعال تا
38
Debug
اشکال زدایی کردن
39
OK
خوب
40
*Rate us on google play
* * * * نرخ بهره آمریکا در بازی گوگل
41
Start Hola VPN
ایجاد VPN آندروید
42
Yes, notify Hola
بله، اطلاع سلام
43
Popular sites
سایت های محبوب
44
192 countries worldwide
192 کشور در سراسر جهان
45
Help
کمک
46
Please enter a password.
لطفا رمز عبور را وارد کنید.
47
Opening...
افتتاح...
48
Hola stays free by providing a paid-for, commercial version of the VPN service to businesses.
49
Share
سهم
50
Welcome to
51
WELCOME TO HOLA!
به HOLA خوش آمدید!
52
Peer status
53
Create Account
ایجاد حساب کاربری
54
There are no email applications installed.
هیچ برنامه ایمیل نصب شده وجود دارد.
55
Retry
دوباره امتحان کنید
56
Family or Friend
خانواده یا دوستان
57
Create
ايجاد كردن
58
Apps
نرم افزار
59
Popular apps
برنامه های محبوب
60
Error showing VPN Service dialog
خطا در نشان دادن محاوره سرویس VPN
61
Next
بعد
62
Magazine Article
مجله مقاله
63
Error trying to show the Android 4.0+ VPN Service dialog. This shouldn't happen as it's a standard feature of Android 4.0+, but your Android device may not support VPN auto-configuration.
خطا در تلاش برای نشان دادن آندروید 4.0 + VPN سرویس گفت و گو. این نباید اتفاق می افتد آن را به عنوان یکی از ویژگی های استاندارد از آندروید 4.0 +، اما دستگاه آندروید خود را ممکن است شبکه اختصاصی مجازی پیکربندی خودکار پشتیبانی نمی کند.
64
Settings Debug
تنظیمات اشکال زدایی
65
Email
پست الکترونیک
66
Free Trial
امتحان رایگان
67
Select a string to translate
انتخاب کنید یک رشته برای ترجمه
68
Unblocker is off
Unblocker فعال است
69
Switch off unblocker
خاموش unblocker
70
Select a country
انتخاب کشور
71
Settings
تنظیمات
72
A problem in the previous version of Hola has been fixed. Please reboot and re-open Hola.
مشکل در نسخه های قبلی از سلام ثابت شده است. لطفا راه اندازی مجدد و دوباره باز سلام.
73
Per month
هر ماه
74
You may need to restart the app for the new country to take effect
شما ممکن است نیاز به راه اندازی مجدد برنامه را برای کشور جدید را به اثر
75
Refresh your browser for the new country to take effect
بارگزاری مجدد مرورگر خود را برای کشور جدید را به اثر
76
Facebook
فیس بوک
77
Get Hola premium
78
Hola Better Internet
سلام بهتر اینترنت
79
Per year
در سال
80
Get the Hola premium app to use the Hola network without being a peer.
81
Subscription
اشتراک
82
Don't ask again
دوباره سوال نکن
83
Don’t want to be a peer? Download Hola premium
84
Check for updates
برای اتمام به روز رسانی
85
Back to
برگشت به
86
Change the country
you're browsing from
تغییر کشور شما در حال مشاهده از
87
here
88
WiFi Settings
تنظیمات وای فای
89
Hola is off
سلام خاموش است
90
from
از
91
It's Okay
مشکلی نیست
92
Like Hola? Share with your friends.
مانند سلام؟ با دوستان خود به اشتراک بگذارید.
93
Suggestions is on
پیشنهادات در
94
Popular in
محبوب در
95
Open
باز
96
Recent Apps
97
Software License
نرم افزار مجوز
98
Google Play recommendation
توصیه بازی گوگل
99
Change Country
تغییر کشور
100
Yes
بله
101
Search or type URL
جستجو و یا نوع URL
102
Installing...
نصب و راه اندازی ...
103
More options
گزینه های بیشتر
104
Upgrade
ارتقا
105
How did you hear about us?
چگونه با ما آشنا شدید؟
106
Liked It
آن را دوست داشت
107
No
بدون
108
Issue Report
گزارش شماره
109
Support
پشتیبانی
110
(Type a brief description of the problem here)
(از نوع شرح مختصری از مشکل در اینجا)
111
Update
به روز رسانی
112
Anonymous browsing
مرور ناشناس
113
Paid
پرداخت شده
114
cancel
لغو کردن
115
Suggestions
پیشنهادات
116
Per year
(3.75$ per month)
میانگین پستها در طول سال
(3.75$ در هر ماه)
117
Tell your friends
به دوستانتان بگویید
118
Would you like to unblock this app?
آیا می خواهید را به خار چیدن این برنامه چیست؟
119
Status
وضعیت
120
My Account
حساب من
121
Clear cache
پاک کردن حافظه پنهان
122
Check out our new browser.
Access any content on your mobile device
اتمام مرورگر جدید ما. دسترسی به هر یک از مطالب بر روی دستگاه تلفن همراه خود را
123
Browsing from
مرور از
124
failed
ناموفق
125
Rate us
به ما رای دهید
126
Open WiFi settings?
تنظیمات وای فای باز؟
127
Logout
خارج شدن
128
Suggestions is off
پیشنهادات خاموش است
129
more
بیش
130
Translate to
ترجمه به
131
Help us by sending your feedback
به ما کمک کنید با ارسال نظرات شما
132
We don't allow @%1$s email addresses.
ما @%1$s به آدرس ایمیل اجازه نمی دهد.
133
Popular List
فهرست محبوب
134
Having problems with
مشکل با
135
Access from
136
Websites
137
Also change my GPS location
138
Enter site to access
سایت را وارد کنید تا دسترسی
139
Please try again later
لطفا دوباره تلاش کنید
140
Share With Friends
با دوستان به اشتراک گذاشتن
141
Hola Space Manager
سلام فضایی مدیر
142
Send
ارسال
143
Install
نصب کردن
144
Please insert SD card.
لطفا کارت SD وارد کنید.
145
Peer to Peer
نظیر به نظیر
146
Report a problem
گزارش یک مشکل
147
Translation
ترجمه
148
Browser
مرورگر
149
Blog
وبلاگ
150
Feedback
باز خورد
151
Love It
دوستش دارم
152
Twitter
توییتر
153
Problem with Hola app installation
مشکل با نصب برنامه سلام
154
General
عمومی
155
Hola bug report:
سلام گزارش اشکال:
156
Hola Premium VPN
سلام حق بیمه VPN
157
To fix, uninstall Hola and re-install from Play.
برای رفع آن، حذف سلام و دوباره نصب از بازی.
158
Hated It
از آن متنفر بودم
159
Using from
با استفاده از از
160
Cancel
لغو
161
Hola can't open VPN connection
سلام می توانید اتصال به شبکه اختصاصی مجازی باز نمی شود
162
Loading...
در حال بارگذاری ...
163
Unlimited data transfer
انتقال نامحدود اطلاعات
164
Open Play store now
افتتاح فروشگاه بازی در حال حاضر
165
Check out Hola Free VPN for your smartphone and browser. Download it today from
اتمام سلام رایگان VPN برای گوشی های هوشمند و مرورگر شما. دانلود آن را امروز از
166
Terms of service
167
Error, please try again
خطا، لطفا دوباره سعی کنید
168
Other
دیگر
169
Send Feedback
ارسال ها
170
Hola! supports the protection of intellectual property and asks the end users of its application (hola free VPN) to do the same. We will take all reasonable efforts to respond to all notices of alleged copyright infringement.
سلام! پشتیبانی از حمایت از مالکیت معنوی و می پرسد کاربران نهایی از کاربرد آن (سلام VPN رایگان) برای انجام همان. ما تمام تلاش معقول به پاسخ به تمام اعلامیه نقض حق نشر است.
171
Disliked It
آن را دوست نداشتند
172
On the following screen press 'Unknown sources' and then press the back key
در
منابع ناشناس
روی صفحه نمایش مطبوعاتی زیر و سپس کلید Back را فشار دهید
173
CHANGE
تغییر
174
Hola not working?
سلام کار نمی کند؟
175
5 stars rating would be highly appreciated, Thanks ;)
5 ستاره امتیاز امتنان خواهد بود، با تشکر؛)
176
FAQ
پرسش های متداول
177
Please Enter Translation
لطفا ترجمه را وارد کنید
178
Connection failed
اتصال
179
Back Key
کلید
180
Not a peer (You are not contributing to the Hola network)
یک همکار (شما در حال کمک به شبکه سلام)
181
(Type a brief description what we can do better?)
(شرح مختصری آنچه ما می توانیم بهتر انجام دهید نوع؟)
182
Advertisement
اعلان
183
Show Popular List
نمایش محبوب
184
Pay 5$ and don't be a peer. <u>Click Here</u>
پرداخت 5$ و آیا می شود نظیر است. <u>در اینجا را کلیک کنید</u>
185
Please enter a valid email address.
لطفا یک آدرس ایمیل معتبر وارد کنید.
186
For any issues, contact us at help_android@hola.org
برای هر گونه مسائل، با ما تماس در help_android@hola.org
187
Password
رمز عبور
188
Account details
جزئیات حساب
189
My apps
برنامه های من
190
About
در باره
191
Help center
مرکز راهنما
192
The email address is not registered.
Click here to sign up.
آدرس ایمیل ثبت نشده است. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید.
193
Can't download file, please check your free space.
می توانید فایل را دانلود کنید، لطفا فضای آزاد خود را چک کنید.
194
Unblocker running. Tap to open
در حال اجرا Unblocker. برای باز کردن شیر آب
195
Clear data
پاک کردن داده های
196
CLEAR BROWSING HISTORY
پاک کردن سابقه مرور
197
Allow to be a peer
(only when you are not using your device, and you are connected to an electricity power)
198
Continue
199
Rate us!
ما را دوست ندارم!
200
Login
وارد شدن
201
Started on
آغاز شده
202
Rate Us in Google Play
امتیاز دادن به ما در Google Play
203
No internet connection is available.
Please connect and try again.
بدون اتصال به اینترنت در دسترس است. لطفا در ارتباط و دوباره سعی کنید.

Suggestions

Anonymous user has suggested
فارسی
Anonymous user has suggested
حمید حبیب زاره
Anonymous user has suggested
نسخه پریمیوم

Loading…

Things to check

Glossary

No related strings were found in the glossary.

Source information

Context
.Hola Premium
Source string location
locale_fa.json
Source string age
a year ago
Translation file
locale_fa.json, translation unit 3
String priority
Medium